Strona WWWStrona WWW

Jesteśmy skuteczni od 18 lat na terenie całego kraju.

Zakres usług


Eksperci 

Zakres usług -Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, reprezentowanie Klientów przed Sądem, Prokuraturą oraz organami administracyjnymi, a także bankami, skokami oraz wszelkiego rodzaju innymi instytucjami, firmami a także osobami indywidualnymi.

W tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie, opiniowanie oraz negocjację umów kredytowych, restrukturyzacji zadłużeń firm, osób indywidualnych, wszelkich umów cywilnoprawnych, przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji. We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

KANCELARIA PRAWNICZA ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI świadczy usługi prawne na terenie całego kraju od prawie 20 lat

Nasz Zespół

Adwokaci i Radcowie Prawni z wieloletnim doświadczeniem o wszelkich specjalnościach prawniczych.

Ekonomiści o specjalności:

1) Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.

  1. Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

  2. Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

Zespół Naszych Adwokatów oraz Radców Prawnych, zajmuje się prowadzeniem spraw we wszystkich dziedzinach prawa,
w szczególności obejmujących:

• prawo gospodarcze oraz prawo spółek handlowych,

• dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych,

• prawo karne,

• prawo cywilne oraz prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską,

• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

• prawo administracyjne, w tym prawo budowlane.

Zakres usług w poszczególnych dziedzinach prawa obejmuje między innymi:- Prawo gospodarcze:

• stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, doradztwo gospodarcze, obsługa inwestycji, weryfikacja kontrahentów krajowych i zagranicznych. Sporządzanie i opiniowanie kontraktów, umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;

• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, także spółek we wszystkich rajach podatkowych, rejestracja zmian w KRS;

>obrót spółkami z całego świata, rajów podatkowych• windykacja należności;

• prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;

• sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed

Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;

• postępowanie upominawcze i nakazowe;

• sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;

• sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.

- Prawo cywilne:

• sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;

• prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;

• sprawy o zapłatę;

• postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;

• prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;

• postępowanie upominawcze i nakazowe;

• postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

- Prawo rodzinne:

• sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

• sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;

• postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;

• sprawy o ubezwłasnowolnienie.

- Prawo karne:

• obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;

• reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;

postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;

• reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;

• sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

• sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy;

• sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy;

• postępowanie w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym.

- Prawo administracyjne:

• sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

• postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

• reprezentacja przed Urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i budowlanymi;

• sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA JEST W ZAKRESIE:

prawa cywilnego,

prawa handlowego,

prawa finansowego ,

prawa pracy i ubezpieczeniowego,

prawa administracyjnego,

prawa bankowego,

prawa budowlanego,

prawa spółdzielczego,

prawa gospodarczego,

prawa samorządowego.

prawa karnego 

W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

-  Doradztwa gospodarczego, prawnego, inwestycyjnego.

- Bieżącej obsługi prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych 

- Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.

- Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

- Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

- Rejestracji, i prowadzenia spółek w rajach podatkowych, co stanowi dostęp do światowych rynków zbytu towarów i usług zakup, światowych banków i instytucji finansowych, inwestorów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwa i ochrony majątku. Gal Anonim.

- Zakupu spółek z rajów podatkowych co stanowi dostęp do światowych rynków zbytu towarów i usług zakup, światowych banków i instytucji finansowych, inwestorów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwa i ochrony majątku. Gal Anonim.

    • -Inwestowanie w wierzytelności hipoteczne, zadłużone nieruchomości, inne programy partnerskie, wspólne inwestycje.

- tworzenia, organizacji, rejestracji, likwidacji, postępowania upadłościowego i układowego,

- pośrednictwa w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,

- doradztwo w procesie komercjalizacji i prywatyzacji,

- przygotowywania procesów restrukturyzacyjnych lub zawierania układów z wierzycielami,

- udziału w negocjacjach związanych z działalnością gospodarczą,

- zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej,

- fuzji, przejęcia kapitałowych, przekształceń, podziałów,

 - przygotowywanie procesów prywatyzacyjnych

- regulacji stanów prawnych nieruchomości,

- windykacji należności

 

Nasze usługi

  • rozwiązania marketingowe
  • szeroka gama produktów
  • wieloletnia gwarancja
  • zgodność z normami