Strona WWWStrona WWW

Jesteśmy skuteczni od 18 lat na terenie całego kraju.

O nas

foto 

Zakres usług -Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, reprezentowanie Klientów przed Sądem, Prokuraturą oraz organami administracyjnymi, a także bankami, skokami oraz wszelkiego rodzaju innymi instytucjami, firmami a także osobami indywidualnymi.

W tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie, opiniowanie oraz negocjację umów kredytowych, restrukturyzacji zadłużeń firm, osób indywidualnych, wszelkich umów cywilnoprawnych, przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji. We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie całego kraju od prawie 20 lat!

KANCELARIA PRAWNICZA ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI:

Adwokaci i Radcowie Prawni z wieloletnim doświadczeniem o wszelkich specjalnościach prawniczych.

Ekonomiści o specjalności:

1) Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.

  1. Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

  2. Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

Zespół Naszych Adwokatów oraz Radców Prawnych, zajmuje się prowadzeniem spraw we wszystkich dziedzinach prawa,
w szczególności obejmujących:

• prawo gospodarcze oraz prawo spółek handlowych,

• dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych,

• prawo karne,

• prawo cywilne oraz prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską,

• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

• prawo administracyjne, w tym prawo budowlane.

Zakres usług w poszczególnych dziedzinach prawa obejmuje między innymi:Prawo gospodarcze:

• stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, doradztwo gospodarcze, obsługa inwestycji, weryfikacja kontrahentów krajowych i zagranicznych. Sporządzanie i opiniowanie kontraktów, umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;

• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, także spółek we wszystkich rajach podatkowych, rejestracja zmian w KRS;

>obrót spółkami z całego świata, rajów podatkowych• windykacja należności;

• prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;

• sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed

Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;

• postępowanie upominawcze i nakazowe;

• sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;

• sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.

Prawo cywilne:

• sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;

• prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;

• sprawy o zapłatę;

• postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;

• prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;

• postępowanie upominawcze i nakazowe;

• postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

Prawo rodzinne:

• sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;

• sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;

• postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;

• sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne:

• obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;

• reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;

postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;

• reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;

• sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

• sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy;

• sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy;

• postępowanie w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym.

Prawo administracyjne:

• sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

• postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

• reprezentacja przed Urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i budowlanymi;

• sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców takich jak:

 

1.

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

2.

spółki:

a. akcyjne,

b. z ograniczoną odpowiedzialnością

c. jawne,

d. komandytowe,

e. komandytowoakcyjne,

f.partnerskie


3. przedsiębiorstwa państwowe,

4. spółdzielnie,

5. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,

6. samorządy,

7. stowarzyszenia,

8. fundacje,

9.

organizacje społeczne i zawodowe Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców takich jak:

1.

osoby fizyczne prowadzące działalnością gospodarczą,

2.

spółki:

a.

akcyjne,

b.

z ograniczoną odpowiedzialnością

c.

jawne,

d.

komandytowe,

e.

komandytowo akcyjne,

f.

partnerskie

3.

przedsiębiorstwa

państwowe,

 

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA JEST W ZAKRESIE:

prawa cywilnego,

prawa handlowego,

prawa finansowego ,

prawa pracy i ubezpieczeniowego,

prawa administracyjnego,

prawa bankowego,

prawa budowlanego,

prawa spółdzielczego,

prawa gospodarczego,

prawa samorządowego.

prawa karnego

 

W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

-

Doradztwa gospodarczego, prawnego, inwestycyjnego.

-

Bieżącej obsługi prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych

 

Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.

Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

 

Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

 

 

Rejestracji, i prowadzenia spółek w rajach podatkowych, co stanowi dostęp do światowych rynków zbytu towarów i usług zakup, światowych banków i instytucji finansowych, inwestorów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwa i ochrony majątku. Gal Anonim.

 

Zakupu spółek z rajów podatkowych co stanowi dostęp do światowych rynków zbytu towarów i usług zakup, światowych banków i instytucji finansowych, inwestorów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwa i ochrony majątku. Gal Anonim.

 

  • inwestowanie w wierzytelności hipoteczne, zadłużone nieruchomości, inne programy partnerskie, wspólne inwestycje.

  •  

tworzenia, organizacji, rejestracji, likwidacji, postępowania upadłościowego i układowego,

-

pośrednictwa w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,

-

doradztwo w procesie komercjalizacji i prywatyzacji,

-

przygotowywania procesów restrukturyzacyjnych lub

zawierania układów z wierzycielami,

-

udziału w negocjacjach związanych z działalnością gospodarczą,

-

zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej,

-

fuzji, przejęcia kapitałowych, przekształceń, podziałów,

 

przygotowywanie procesów

prywatyzacyjnych

-

regulacji stanów prawnych nieruchomości,

-

windykacji należności

 

Nasze usługi

  • rozwiązania marketingowe
  • szeroka gama produktów
  • wieloletnia gwarancja
  • zgodność z normami